ถึงเวลาแล้ว สำหรับน้องๆ
#DEK66 #DEK67

มาวางแผนเก็บเกรดสวย พร้อมเตรียมสอบ TCAS

ม.4 ต้องแม่นอะไร? ม.5 ต้องเน้นบทไหน?

ที่นี่มีคำตอบ

ต้องมีเป้าหมาย

“อยากเข้าคณะอะไร เข้ามหาลัยอะไร 

เข้ารอบไหน รู้ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง 

เรียนคอร์สไหน”

ประเมินตัวเอง

“ตั้งใจเรียนเพื่อทำเกรดให้ดี 

และทำกิจกรรมเพื่อนำไปใส่ Portfolio 

เรียนพิเศษ อ่อนวิชาไหน

แนะนำให้เรียนเสริมวิชานั้น”

วางแผนให้ดี

“ดูว่าเราอยู่ระดับไหน

ไม่กดดันตัวเองจนเกินไป 

เป็นการท้าทายตัวเองขึ้นไปอีกระดับ”

ต้องมีวินัย

“วินัยและความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ 

ทำบ่อยๆ ฝึกให้เป็นนิสัย 

เราจะเก่งและชำนาญมากขึ้น”

เวลาสอบใกล้เข้ามาแล้ว
ม.4 - ม.5
ต้องเตรียมตัวให้พร้อม วางแผนการเรียนดี สอบติดแน่นอน

  ปิดเทอม 2เปิดเทอม 1ปิดเทอม 1เปิดเทอม 2
ระดับชั้นวิชามี.ค. 64เม.ย. 64พ.ค. 64มิ.ย. 64ก.ค. 64ส.ค 64ก.ย. 64ต.ค. 64พ.ย. 64ธ.ค. 64ม.ค. 65ก.พ. 65
ม.4
คณิต8281 เซต,ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล
ระบบจำนวนจริง,ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
8282 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย,ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน,เมทริกซ์8283 อัตราส่วนตรีโกณมิติ,ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชัน, ตรีโกณมิติและการประยุกต์, เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ
ฟิสิกส์0281 Pack กลศาสตร์ 10282 Pack กลศาตร์ 20284 Pack ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น
ชีวะ2291 Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา2295 Pack กลุ่มพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ2294 Pack กลุ่มพืช2292 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1
เคมี3291 กลุ่มอะตอม ตารางธาตุและพันธเคมี3292 กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์3293 กลุ่มแก๊ส อัตรา และสมดุลเคมี
ม.5
คณิต8284 ลำดับและอนุกรม, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน8285 แคลคูลัส, สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล8399 Math Admissions TCAS (8303-8307)
ฟิสิกส์0285 Pack สมบัติสารPack ไฟฟ้า 0286V-Series TCAS 1399
ชีวะ2293 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 22296 Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ2399 Pack Biology TCAS
เคมี3294 กลุ่มกรด – เบส และไฟฟ้าเคมี3295 กลุ่มเคมีอินทรีย์3399 Pack เคมี TCAS

รวมพลเด็กออนดีมานด์สอบติด TOP ระดับประเทศ

เศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณ

– Top กสพท.

– Top ที่1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Top 300 คะแนนเต็ม PAT1


– Top 294 คะแนน PAT3

วรัชญ์ พาลพ่าย

– Top ที่1 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

– Top 300 คะแนนเต็ม PAT1


– Top 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์วิชาสามัญ


– 98 คะแนน เคมีวิชาสามัญ

ไอริณ ศิริอดุลย์

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


– Top 270 คะแนน PAT2


– Top 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์วิชาสามัญ

นิรดา ลาภประเสริฐ

– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


– Top 100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์วิชาสามัญ


– Top 96 คะแนน ชีววิทยาวิชาสามัญ


– 96 คะแนน เคมีวิชาสามัญ

กิตติธัช ตันติศักดิ์

– Top ที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– Top 97 คะแนนฟิสิกส์วิชาสามัญ

คอร์สสำหรับ ม.4

คอร์สสำหรับ ม.5